Statut

Kluba navijača Liverpoola
"Liverpool Hrvatska"

 

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se pitanja naziva, sjedišta, cilja, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, načina upravljanja, unutarnjeg ustrojstva, financiranja, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja te druga pitanja značajna za rad Kluba navijača Liverpoola "Liverpool Hrvatska"' (u daljnjem tekstu: Udruga).

Članak 2.

Naziv Udruge glasi: Klub navijača Liverpoola "Liverpool Hrvatska".
Skraćeni naziv Udruge glasi: KNL "Liverpool Hrvatska"
Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga će u pravnom prometu rabiti i skraćeni naziv na engleskom jeziku: OLSC Croatia.
Sjedište udruge je u Samoboru, Prešernova 4.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Udruga posjeduje pečat. Na pečatu je ispisan naziv Udruge, te logotip Udruge.
Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Udruge,  Tajnik Udruge, Blagajnik Udruge te drugi članovi Udruge koje oni ovlaste za zastupanje Udruge.

Članak 4.

Udrugu u pravnom prometu zastupaju Predsjednik, Tajnik i Blagajnik.

CILJEVI I DJELATNOST

Članak 5.

Cilj i svrha osnivanja Udruge je povezivanje i okupljanje navijača i simpatizera nogometnog kluba Liverpool.

Članak 6.

U svrhu ostvarivanja cilja propisanog člankom 5. Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

 • Organizirano okupljanje navijača Liverpoola
 • Organiziranje posjeta nogometnim utakmicama Liverpoola
 • Organiziranje aktivnosti radi popularizacije nogometnog kluba Liverpoola
 • Suradnja sa nogometnim klubom Liverpool iz Engleske,
 • Uspostavljanje suradnje sa sličnim navijačkim klubovima te sa športskim organizacijama
 • Organiziranje prigodnih, dobrotvornih, zabavnih i športskih priredbi, javnih tribina, i dr.

Članak 7.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na način utvrđen ovim statutum, a posebno:

 • Pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu udruge i značajnim događajima
 • Pisanim izvješćima na Skupštini
 • Putem sredstava javnog priopćavanja

ČLANOVI UDRUGE

Članak 8.

Članom Udruge može postati svaka punoljetna fizička osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe ovog Statuta te svaka maloljetna osoba, ali bez prava odlučivanja.
Članstvo može biti redovito i počasno.
Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor.

Članak 9.

Osoba koja želi postati redovitim članom Udruge podnosi pisani zahtjev Upravnom odboru, koji donosi odluku o prijemu u članstvo.
Redoviti članovi Udruge potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.
Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge.

Članak 10.

Upravni odbor može imenovati počasne članove Udruge. Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članak 11.

Upravni odbor Udruge određuje godišnji iznos članarine.

Članak 12.

Prava i obveze članova su:

 • Sudjelovati u aktivnostima Udruge,
 • Čuvanje i podizanje ugleda Udruge
 • Biti informirani o radu Udruge,
 • Birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom (samo redoviti članovi)
 • Plaćanje godišnje članarine
 • Poštovati odluke tijela Udruge,
 • Poštovati odredbe Statuta,

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • Dragovoljnim istupanjem,
 • Isključenjem zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu,
 • Isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju odnosno o odbijanju zahtjeva za primitak u članstvo, može se, u roku od 15 dana od dana dostave odluke podnijeti prigovor Skupštini Udruge. Skupština je dužna odlučiti o prigovoru u roku od 30 dana računajući od dana dostave prigovora.
Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

TIJELA UDRUGE

Članak 14.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor

SKUPŠTINA

Članak 15.

Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja.
Skupštinu sačinjavaju svi redoviti članovi udruge

Članak 16.

Skupština Udruge može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica skupštine održava svake dvije godine.
Skupštinu saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu.
U odluci kojom se saziva Skupština Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Upravni odbor dužan je pozive za zasjedanje Skupštine dostaviti članovima najmanje petnaest dana prije dana zasjedanja.
Upravni odbor obvezan je sazvati zasjedanje Skupštine u roku od 30 dana od dana kada je to predložio predsjednik Upravnog odbora ili pet redovitih članova Udruge.
Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku iz stavka 3. ovoga članka, predlagači mogu sami sazvati sjednicu Skupštine te su pritom obvezni predložiti dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.

Članak 17.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge, odnosno u njegovoj odsutnosti  Tajnik Udruge, a potom Blagajnik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Blagajnika i Tajnika Udruge, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom Skupštine.

Članak 18.

Skupština Udruge nadležna je i obavlja sljedeće poslove:

 • Priprema i donosi Statut i druge opće akte Udruge,
 • Bira i razrješava predsjednika i ostale članove Upravnog odbora,
 • Donosi financijske izvještaje,
 • Odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku Udruge,
 • Odlučuje o raspodjeli imovine Udruge
 • Daje smjernice za rad udruge
 • Razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge
 • Odlučuje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora,
 • Donosi sve odluke u vezi s radom Udruge za koje nije nadležan Upravni odbor
 • Obavlja i druge poslove određene zakonom ili statutom.

Članak 19.

Skupština punovažno odlučuje ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova, osim u slučaju da statutum nije određena posebna većina.

UPRAVNI ODBOR

Članak 20.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.
Upravni odbor čine 3 člana - predsjednik, tajnik i blagajnik, koje bira Skupština.
Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine.

Članak 21.

Upravni odbor:

 • Saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja,
 • Izvršava odluke Skupštine,
 • Utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
 • Prima nove članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,
 • Odlučuje o isključenju iz članstva,
 • Odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
 • Podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,
 • Nadzire materijalno i financijsko poslovanje udruge,
 • Brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge,
 • Vodi popis članova Udruge,
 • Odlučuje o visini godišnje članarine.

Članak 22.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora.
Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Članak 23.

Predsjednik Upravnog odbora je ujedno i Predsjednik Udruge.
Predsjednik Upravnog odbora organizira i rukovodi poslovanjem Udruge.
Predsjednik Upravnog odbora zastupa i predstavlja Udrugu, te odgovara za zakonitost njezina rada.
Mandat predsjednika Upravnog odbora traje dvije godine.

Članak 24.

Predsjednik Upravnog odbora može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:

 • na vlastiti zahtjev,
 • ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,
 • ako djeluje protivno zakonu ili Statutu,
 • ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.


Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora ili pet redovitih članova Udruge.

Članak 25 .

Tajnika Kluba bira i imenuje Skupština na mandat od dvije godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Klubu.
Tajnik je za svoj rad odgovoran Upravnom odboru.
Tajnik Kluba vodi Registar članova.
Tajnik Kluba je također ovlašten predstavljati i zastupati Udrugu.
U odsutnosti predsjednika Kluba zamjenjuje ga Tajnik Kluba.
Tajnika Kluba bira Skupština.

Članak 26.

Blagajnik obavlja poslove i zadaće koje se odnose na materijalno-financijsko i knjigovodstveno poslovanje Kluba te uz to vezano provodi zadaće koje mu Predsjednik Kluba stavi u obvezu.
Tajnika Kluba bira i imenuje Skupština na mandat od dvije godine.
Blagajnik je za svoj rad odgovoran Upravnom odboru.
Blagajnik Kluba je također ovlašten predstavljati i zastupati Udrugu.

IMOVINA UDRUGE, NAKNADA TROŠKOVA I FINANCIJSKA GODINA

Članak 28.

Imovinu udruge čine:

 • Novčana sredstva,
 • Pokretne stvari,
 • Nekretnine,
 • Druga imovinska prava.

Članak 29.

Udruga pribavlja novčana sredstva iz članarine, donacija, poklona, nasljedstva, namjenskih sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave, obavljanjem djelatnosti udruge u skladu sa zakonom.
Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje cilja osnivanja Udruge.
O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Skupština.

Članak 30.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Udruge i na nagradu.
O visini naknade i nagrade odlučuje Skupština.

Članak 31.

Udruga je neprofitna organizacija.
Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izviješća sukladno propisima kojima se uređuje način vođenja knjigovodstva neprofitnih organizacija.
Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Udruge sastavlja Blagajnik Udruge, a Predsjednik Udruge ga podnosi Skupštini na razmatranje I prihvaćanje.

PRESTANAK UDRUGE

Članak 32.

Udruga prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih zakonom.
Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom članova Skupštine.

Članak 33.

U slučaju prestanka Udruge njezina se imovina poklanja zakladi ili humanitarnoj udruzi, sukladno odluci Skupštine.

INFORMIRANJE ČLANSTVA

Članak 34.

Članovi Udruge imaju pravo uvida u rad tijela Udruge i odluke koje ta tijela donose.
Informacije o aktivnostima Udruge, radu njezinih tijela, te odlukama koje su donesene članovi Udruge dobivaju putem službene stranice Udruge koji im se dostavlja svake godine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Statut Udruge stupa na snagu s danom registracije Udruge pri nadležnom tijelu državne uprave.

U Samoboru, 02.11.2013.

Predsjednik Udruge
Zoran Đekić